علی کوهنوردیان

پیام مدیرعامل

دوست من سلام

در طول قرنها، خراسان جنوبی پیشرو در تولید بهترین زعفران در دنیا بوده است. به همین دلیل،

قائنات به عنوان پایتخت زعفران دنیا شناخته می شود. برای قدر دانی و حفظ این موقعیت، ما تصمیم

گرفتیم که حضور خودمان را در آخرین توسعه ها همگام با بازارهای جهانی را گسترش دهیم و آن را

به نسل جدید ارائه کنیم. این بزرگترین افتخار ماست که زعفران را در این زمین های باستانی تولید

می کنیم. پدران ما، که زمان ارزشمند خودشان را در کشت و تولید با کیفیت ترین زعفران در این منطقه

صرف کرده اند، به ما آموزش دادند که چگونه از علم در کنار دانش استفاده کنیم تا بتوانیم بهترین زعفران

را تولید کنیم و این میراث خانوادگی و نعمت الهی را قدر بدانیم . به همین هدف، مطابق با خواسته آن ها

و درخواست دوستان، ما یک مزرعه بزرگ با هدف تولید زعفران ارگانیک در روستانی اجدادی ام راه انداختیم.

امیدواریم که بتوانیم با کمک و پشتیبانی شما به اهداف خودمان برای تولید زعفران دست یابیم.

با بهترین آرزوها

علی کوه نوردیان