به زودی عملیات خرید و فروش زعفران توسط بورس سادین زعفران برای عزیزان کشاورز و مصرف کننده راه اندازی می گردد.

خدمات بورس سادین زعفران به این صورت بوده که تولید کننده زعفران ( کشاورزان ) پس از برداشت و تولید نهایی، مقداری از زعفران خود را به بورس سادین عرضه داشته و واحد کنترل کیفی سادین زعفران بعد از آزمایش و کنترل های کیفی مربوط به زعفران، بررسی های رنگ، عطر و خواص زعفران تولید شده، قیمت گذاری آن را انجام داده و این بسته زعفران به نام تولید کنندگان کدگذاری شده و در بورس عرضه می گردد.